Thông Tin Chi Tiết

Ngoài đồng thường khi nạp thẻ, các nhân sĩ sẽ được nhận thêm các phần quà sau tương ứng với các mốc nạp (cộng dồn)

+ 200k: 800 chân nguyên tu luyện đơn, 2 knb, 200 kinh nghiệm đơn

+ 500k: 1000 chân nguyên tu luyện đơn, 5 knb 500 lệnh bài chuyển sinh, 500 kinh nghiệm đơn

+ 1tr: 2000 chân nguyên tu luyện đơn, 10 knb, 800 kinh nghiệm đơn

+ 2tr: 4000 chân nguyên tu luyện đơn, 20 knb, 1000 kinh nghiệm đơn

+ 5tr: 6000 chân nguyên tu luyện đơn, 40 knb, 2000 kinh nghiệm đơn