Thông Tin Chi Tiết

Nhiệm vụ hàng ngày – Nhận tại mục Nhiệm Vụ ở thanh truy cập nhanh.

Mỗi ngày hoàn thành nhiệm các nhiệm vụ lần lượt nhận thưởng:

– 500v đồng khoá, 1 kinh nghiệm đơn

– 5 huyền tinh cấp 12, 2 kinh nghiệm đơn

– 20 lệnh bài chuyển sinh, 2 kinh nghiệm đơn

– 1 bản đồ Vạn Hoa Cốc, 4 kinh nghiệm đơn, 50v đồng thường

– 30 lệnh bài chuyển sinh, 5 kinh nghiệm đơn, 3 vé cường hoá vũ khí và 100v đồng thường.

Khi ae hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày sẽ được tích điểm để nhận rương phần thưởng tháng, đủ điểm nhận thưởng: 5 đá thần linh, 500v đồng thường!